Послуги > Експертиза

Експертиза проектів будівництва

Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція" включено до переліку організацій, що можуть проводити експертизу проектів будівництва усіх класів відповідальності (СС1, СС2, СС3) і відповідають критеріям, встановленим Міністерством розвитку громад та територій України.

Висококваліфіковані та досвідчені, з великим практичним досвідом в проектуванні та експертизі сертифіковані фахівці інституту мають право здійснювати експертизу проектів на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт невиробничого і виробничого призначення, лінійних об’єктів інженерно - транспортної інфрастуктури та містобудівної документації.

Експертиза проектної документації

Відповідно до частини четвертої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, які:

 • за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
 • щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуата- ційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нор- мативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
 • споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - в частині міцності, надійності та довговічності будинків і споруд;
 • споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень, - щодо кошторисної частини проектної документації;
 • підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".

За результатами експертизи експертна організація видає замовнику Експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на будівництво за всіма необхідними напрямами підтверджує її відповідність законодавству України у сфері будівництва, будівельним нормам і правилам та нормативним документам, вихідним даним на проектування, а також техніко-економічні (технічні) показники та її готовність до затвердження (схвалення) замовником.

Вартість експертизи визначається відповідно до положень «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».


Експертна оцінка проектних рішень

Відповідно до частини четвертої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва інших об’єктів, ніж передбачені у цій частині, або окремих розділів проектної документації.

За бажанням замовника або проектувальника для підтвердження правильності прийнятих проектних рішень може бути проведено експертизу проектної документації на будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з:

 • незначними наслідками (СС1) у цілому, за окремими напрямами та окремими розділами проектної документації на будівництво;
 • середніми наслідками (СС2) та значними наслідками (СС3) за окремими напрямами та окремими розділами проектної документації на будівництво.

За результатами експертизи експертна організація видає замовнику Експертну оцінку на додержання нормативів з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їхньої експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, зокрема вимог з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної та техногенної безпеки.

Така оцінка не є підставою для затвердження (схвалення) проектної документації на будівництво та отримання документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт.

Вартість такої експертизи визначається договірною ціною, погодженою сторонами, виходячи з фактичних трудовитрат, необхідних для її проведення, а також усередненої вартості одного людино-дня роботи експертів, які її виконуватимуть.


Експертиза містобудівної документації

Відповідно до пункту 2 «Порядку проведення експертизи містобудівної документації» експертизі підлягає містобудівна документація.

На державному рівні:

 • генеральні схеми планування території України;
 • схеми планування окремих частин території України.

На регіональному рівні:

 • cхеми планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів;
 • комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад.

На місцевому рівні:

 • генеральні плани міст;
 • зміни до містобудівної документації.

За рішенням замовників може проводитися також експертиза проектів генеральних планів селищ, сіл, детальних планів територій та змін до них.

За результатами проведеної експертизи експертна організація надає замовнику Експертний висновок (позитивний) у разі відповідності проекту містобудівної документації вимогам законодавства, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, завданню на розроблення містобудівної документації, порядку її розроблення, будівельним нормам, вимогам щодо її складу та змісту.

Експертиза проводиться за рахунок коштів замовника.

Тендерні закупівлі щодо проведення експертизи проектів містобудівної документації здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».Для проведення експертизи, будь ласка, звертайтесь:

+38 (073) 104-57-54

+38 (097) 927-59-42

fzgm.kyiv@rekonstr.gov.ua


Iнформацiя про подачу документiв

Анкета

Експертиза лист

Лист зняття зауважень